Makita สว่านกระแทก (โรตารี่)


สว่านไขควงกระแทก TD0100 Makita

สว่านไขควงกระแทก 

TD0101 Makita

  สว่านไขควงกระแทก 

TD0101F Makita

 สว่านโรตารี่ 32 mm HR3200C Makita (J)

สว่านโรตารี่ 32 mm HR3210C (AVT) Makita (J)

 สว่านโรตารี่ 35 mmHR3530 Makita (J)

 สว่านโรตารี่ 40 mm HR4030C 

Makita (J)

 สว่านโรตารี่ 40 mm HR4011C (AVT) Makita (J)

สว่านโรตารี่ 45 mm HR4501C Makita (J)

 สว่านโรตารี่ 45 mm HR4511C Makita (J)

สว่านโรตารี่ 52 mm  HR5201C 

Makita (J)

สว่านโรตารี่ 52 mm HR5211C (AVT) Makita (J)

 สว่านโรตารี่ 18 mm HR1830 Makita

 สว่านโรตารี่ 22 mm HR2230 Makita

สว่านโรตารี่ 23 mmHR2300Makita

 

สว่านโรตารี่ 2 ระบบ 24 mm HR2460F Makita

 

สว่านโรตารี่ 3 ระบบ 24 mm HR2470F Makita

สว่านโรตารี่ 3 ระบบ 24 mm HR2470FT (Keyless Chuck) Makita

 สว่านโรตารี่ 2 ระบบ 26 mm HR2601X Makita

 สว่านโรตารี่ 3 ระบบ 26 mm HR2611FX Makita

 

สว่านโรตารี่ 3 ระบบ 26mm HR2611FTX (เปลี่ยนหัวได้) Makita

  สว่านโรตารี่ 28 mm HR2810 Makita

สว่านโรตารี่ 28 mm HR2811F Makita

 สว่านโรตารี่ 28 mm HR2811FT (Keyless) Makita

 

สว่านโรตารี่ 40 mm HR4002 Makita

   

   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท